Vilkår for Virksomhedslokaler.dk

Det er altid gratis at oprette sig. Du kan efterfølgende vælge at opgradere til Fordelsbruger, hvis du ønsker specielle fordele. Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@virksomhedslokaler.dk

1.Generelt
1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.virksomhedslokaler.dk, herefter benævnt "Portalen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Portalen og er gældende mellem Virksomhedslokaler.dk ApS: Social Housing Media ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 38854925 (herefter " Virksomhedslokaler.dk ApS ") (kontakt support@virksomhedslokaler.dk for spørgsmål og brugerservice) og den enkelte bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Portalen eller som rekvirerer kontaktinformation fra en annonce på Portalen.
1.2
Portalen er udelukkende til erhvervsmæssig brug og er dermed ikke til brug for forbrugere. Opretter en forbruger alligevel en profil, forbeholder Virksomhedslokaler.dk ApS sig ret til at deaktivere forbrugeren. Der sker ikke tilbagebetaling i det omfang en forbruger alligevel vælger at benytte Portalen, ligesom forbrugeren giver afkald på sin lovpligtige fortrydelsesret ved at benytte Portalen.
1.3
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig på Portalen, da Portalen ikke ønsker at koble andre brugere sammen med dårlige betalere. Portalen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Portalen forpligter sig til at informere Portalen herom med det samme.
1.4
Virksomhedslokaler.dk ApS leverer gennem Portalen en service, hvor udlejere og lokalesøgere kan komme i direkte, hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Anvendelsen af Portalen er i udgangspunktet gratis, men brugerne har mulighed for at tilkøbe abonnementer, som giver en række ekstra fordele. Alle abonnementer er løbende abonnementer, som skal afmeldes af Brugeren selv når Brugeren ikke længere har brug for det.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en konto på Portalen eller ved rekvirering af kontaktinformation fra en Bruger på Portalen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Portalen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Portalen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante lokaler og lokalesøgere. E-mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte e-mails.
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Portalen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Portalen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Portalen. Portalen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Portalen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik her.
2.4
Ved oprettelse af en konto genereres automatisk en adgangskode, som altid kan rekvireres ved at bruge funktionen "Glemt adgangskode" på Virksomhedslokaler.dk. 
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Portalen, og Brugeren accepterer, at Virksomhedslokaler.dk ApS har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Virksomhedslokaler.dk ApS oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Portalen.
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Portalen. FordelsBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende FordelsBrugeradgangsperioder. Allerede betalte FordelsBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.7
Hvis du repræsenterer et erhvervsmæglerfirma, eller på anden måde formidler udlejninger for andre, må du ikke uden eksplicit aftale med os herom oprette dig som bruger og anvende vores services - hverken som lejer, udlejer, køber eller sælger. Læs mere her om, hvordan du som ejendomsselskab eller udlejer kan give din mægler lov til at arbejde med emner fra os.

2.8
Hvis Brugeren ønsker at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Portalen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren

3. For lokalesøgere
3.1
Kun personer, der er interesseret i at finde et nyt lokale, er berettiget til at rekvirere info om lokaler eller oprette sig på Portalen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Brugeren er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at lokalesøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som lokalesøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af de ønskede lokaler inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.3
Det er altid gratis for lokalesøgere at oprette en konto, en søgeagent og en søgeannonce på Portalen. Det er også gratis for lokalesøgere, at tage kontakt til de udlejere, der har frikøbt en eller flere af deres annoncer på Portalen. Herudover kan lokalesøgere vælge at opgradere til en FordelsBrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye lokaler, adgang til alle lokaler, en opdateret lokalesøgerannonce mv.
3.4
Lokalesøgeren kan lægge et foto på sin lokalesøgerannonce. Det er lokalesøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Virksomhedslokaler.dk ApS, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at lokalesøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Portalen.
3.5
Som lokalesøger giver du dit samtykke til at andre Brugere kan modtage dine kontaktdata og kontakte dig via Portalen.

4. For udlejere
4.1
Ved oprettelse af en konto som udlejer, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle lokalesøgere med tilbud om lokaler, der matcher den pågældende lokalesøgers ønsker og behov som oplyst i søgeannoncerne på Portalen
4.2
Kun udlejere, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer udlejere, er berettiget til at oprette en konto på Portalen. Brugere må kun annoncere lokaler, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er udlejerens fulde ansvar, at information i udlejerens annoncer er retvisende og sandfærdig. udlejerne indestår for, at udlejeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Portalen. udlejerne indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af brugeren inaktiveres med det samme, når lokalet ikke længere er ledigt. 
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til lokalesøgere, har udlejeren pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Det er gratis for udlejere at oprette en konto, søgeagent eller annonce på Portalen. Herudover kan udlejeren vælge at opgradere til FordelsBruger, som giver forskellige fordele, herunder adgang til lokalesøgerkartoteket, frikøb af kontaktinformationerne på lokaleannoncen, fremhævning af lokaleannoncen eller topplacering af lokaleannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Ved oprettelse som udlejer accepterer Brugeren, at Brugerens kontaktinformationer og annoncer på forskellige dynamiske måder deles med de Brugere der anvender Portalen og at disse brugere må kontakte Brugeren per mail eller telefon vedrørende Brugerens lokaler.
5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Portalen er en annonceringsplatform med brugergenereret indhold, hvor lokalesøgere og udlejere annoncerer lokaler og lokaleønsker. Virksomhedslokaler.dk ApS er alene formidler af indholdet på Portalen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Virksomhedslokaler.dk ApS' samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Virksomhedslokaler.dk ApS er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Portalen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Portalen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Virksomhedslokaler.dk ApS ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Portalen.

7. Betaling
7.1
Alle køb på portalen sker i udgangspunktet online og priser er angivet uden moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Alle online produkter på Portalen er i abonnementsform og bliver automatisk fornyet med træk af penge på Brugerens konto, når en given adgangsperiode udløber (hvis der sker fejl ved trækningen prøves igen i 30 dage, for at sikre levering af det af Brugeren bestilte produkt). Denne service sikrer, at Brugerens FordelsBrugeradgang ikke stopper utilsigtet, uden at Brugeren selv ønsker at afslutte FordelsBrugeradgangen og foretager en aktiv handling for at stoppe FordelsBrugeradgangen. Ved køb af produkter på Portalen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail. Da et abonnementsprodukt først betragtes som leveret når bekræftelsen per mail er modtaget, kan abonnementsproduktet ikke slås fra før der er rimelig sikkerhed for at bekræftelsesmailen er modtaget. Abonnementet kan således slås fra 3 timer efter at abonnementet er købt. Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. FordelsBrugerabonnementet kan slås fra når Brugeren er logget ind på sin konto, ved at gå ind på siden "Fakturaer mv.", trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Afmeldingen skal ske på den side der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Dette er for at sikre at det ikke er muligt for andre end brugeren selv at slå en brugers abonnement fra mod brugerens intention. På siden ”Fakturaer” kan du desuden se alle fakturaer. Der er ingen binding på FordelsBrugeradgangen. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og FordelsBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber.

8. Brugerens brug og misbrug af Portalen
8.1
Misbrug af Portalen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Virksomhedslokaler.dk ApS ret til at lukke Brugerens konto på Portalen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Virksomhedslokaler.dk ApS vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Portalen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Portalen eller på anden måde skade på Portalen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Virksomhedslokaler.dk ApS har aftalt, at i det tilfælde at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Virksomhedslokaler.dk ApS ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Portalen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Portalen, herunder opbygningen og sammensætningen af Portalen, udover hvad der følger af normal brug af Portalen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Portalen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Portalen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Virksomhedslokaler.dk ApS og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.